GERMANY, Sylt, realisation FancyFence GmbH – System gates