Fancy System
Fancy System

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.fancyfence.eu i www.fancyfence.pl ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest JP NOVATION Sp. z o.o. dalej zwany jako Wydawca.

Dane zbierane są w celu realizacji usług takich jak – formularz kontaktowy. Zbierane dane są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie, a ich przekazanie jest niezbędne do realizacji ww. usług.

Wydawca może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na podstawie zawartych umów, ale jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, np. podmiotom świadczącym na rzecz Serwisu usługi IT lub inne, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Wydawcy. Podmioty, z którymi współpracujemy znajdują się na Europejskim Obszarze Gospodarczym i podlegają przepisom unijnym o ochronie danych lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub do czasu, który jest wymagany zgodnie z prawem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzu kontaktowego lub zgłoszenia do prenumeraty, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, będą one przechowywane do momentu wycofania tejże zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych możliwe jest w każdej chwili.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli Użytkownik zgłosi skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do:

  • Dostępu do danych,
  • Sprostowania danych,
  • Usunięcia danych,
  • Przenoszenia danych,
  • Ograniczenia przetwarzania danych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Powyższe prawa szczegółowo reguluje RODO.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: office@fancyfence.eu.